او را نابغه هنرهای غیر قانونی خیابانی میدانند،جدیدترین آثار او در دیسمالند!

در ادامه آثار غیر متعارف و پر مفهوم مشهور ترین هنرمند خیابانی دنیا را در شهر بازی شبیه به دیزنی

ادامه