مطالب دسته شارژ ساختمان

آشنایی با قانون و نحوه محاسبه شارژ آپارتمان برای هر واحد خالی و دارای سکنه گوناگون

آشنایی با قانون و نحوه محاسبه شارژ آپارتمان برای هر واحد خالی و دارای سکنه

۱۲

امروزه یکی از مشکلات ساکنین واحد های آپارتمانی شارژ ساختمان است، در برخی موارد ساکنین شاکی از پرداخت مبلغ بیشتر از معمول یا مالکین واحد های خالی از سکنه شاکی از پرداخت شارژ ساختمان و هزینه تعمیرات آن هستند زیرا اکثر ساکنین و مدیران آپارتمان ها از قانون تملک آپارتمان ها آگاهی لازم را ندارند و همین امر باعث سو ...