بهترین روش های پیش بینی زلزله احتمالی بطور طبیعی و با ابزار را بشناسید

هیچ روش ثابتی برای پیش بینی زلزله وجود ندارد. این درحالی است که، بعد از رخداد زلزله دلخراش غرب کشور ، ابهامات زیادی درباه نشانه های زلزله در …

ادامه