این غذا و میوه ها که میگرن و سردرد شما را تحریک می کنند !

میگرن یکی از بیماری‌هایی است که حتی کمی پیش از شروع، نشانه های آن امان فرد مبتلا را می‌برد. راهکارهای متعددی برای کنترل درد ناشی از این بیماری …

ادامه