اخطار : کلیدها را برای دفاع شخصی میان انگشتان دست قرار ندهید!

معمولا برای دفاع شخصی در شرایط سخت افکاری در ذهنمان شکل میگیرد که قصد داریم آن را عملی کنیم برای مثال با گذاشتن کلید در لای انگشت میتوانیم …

ادامه